ברוקראז' ברוקראז'

פסגות ברוקראז'

פסגות ניירות ערך נרשמה כחבר בבורסה הישראלית החל משנת 1968, ומפעילה מחלקת שירותי ברוקראז' (מסחר) מהוותיקות, מהמקצועיות והמובילות בשוק ההון הישראלי. הברוקראז' של פסגות מספק שירותי קניה, מכירה והשאלה של מניות, איגרות חוב, אופציות וחוזים עבור לקוחות פרטיים ועבור לקוחות מוסדיים.

שירותי ברוקראז' (מסחר) מהוותיקות, מהמקצועיות והמובילות בשוק ההון הישראלי. הברוקראז' של פסגות מספק שירותי קניה, מכירה והשאלה של מניות, איגרות חוב, אופציות וחוזים עבור לקוחות פרטיים ועבור לקוחות מוסדיים. 

לחברה ולצוות הסוחרים ניסיון רב במתן שירותי ברוקראז'.
לרשות החברה עומד חדר מסחר משוכלל ומתקדם, המצויד במערכות מסחר, תקשורת ומידע עדכני, כמקובל בחדרי המסחר המובילים בעולם.
לפסגות ניירות ערך, מוניטין רב שנים בביצוע עסקאות מורכבות ומוניטין בהיקף וכמות העסקאות המבוצעות.

בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות ביטוח, חברות פיננסיות מובילות, חברות טכנולוגיות, חברות תעשייתיות ומשקיעים זרים.

הערה משפטית - מודגש כי אין פסגות ניירות ערך בע"מ ("פסגות") ו/או עובדיה אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדוח.  פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בדוח זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבדוח זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. ייתכן שבמועד הפרסום פסגות ו/או תאגיד קשור אליה החזיקו או מחזיקים או עשויים להחזיק בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בפרסום. ייתכן שפסגות קיבלה או מקבלת במהלך 12 החודשים האחרונים וייתכן שהיא צפויה לקבל, לאחר מועד הפרסום, תגמול בהיקף מהותי מקבוצת חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. ייתכן שבמועד פרסום בעל השליטה בפסגות החזיק או מחזיק או עשוי להחזיק החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בפרסום. אין לראות בדוח זה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך  התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אין להעביר דוח זה לצד ג' כלשהו. פסגות עוסק בשיווק השקעות (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.