הודעה על העברת מוצרי פסגות לאלטשולר

הודעה מתאריך 11.8.2021 על כוונה להעביר את קופות הגמל המנוהלות על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ולמזגן לקופות גמל המנוהלות על ידה

הודעה מתאריך 11.8.2021 על כוונה להעביר את קופות הגמל המנוהלות על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ולמזגן לקופות גמל המנוהלות על ידה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "פסגות") מתכבדת להודיעכם בזאת, על כוונתה להעביר את ניהולן של קרנות השתלמות וקופות הגמל* המנוהלות על ידי פסגות, לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "אלטשולר שחם"), כאשר אגב העברת הניהול תמוזגנה חלקן עם ולתוך קופות גמל המנוהלות על ידי אלטשולר שחם, הכול כמפורט בקבצים המצורפים בקישור מטה (להלן: "העברת הניהול והמיזוג"). זאת, בהמשך להשלמת רכישתה של פסגות בית השקעות בע"מ (חברה המחזיקה בבעלות מלאה בפסגות) על ידי אלטשולר שחם.

המועד המשוער להעברת הניהול והמיזוג הוא: 30 לספטמבר 2021.

יודגש, כי אין בביצוע הליך העברת הניהול והמיזוג כדי לפגוע בזכויותיכם ו/או ברציפותן והן יוותרו ללא שינוי. כמו כן יישמרו זכויות העמיתים הקיימים והמועברים. יובהר, כי אין באמור בכדי לפגוע בדמי הניהול שניתנו לכם, לתקופה אליה התחייבה פסגות, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

הרינו להביא לידיעתכם, כי זכותכם להעביר בכל עת את כספכם, כולו או חלקו, בקופות הגמל המפורטות לעיל, לכל קופת גמל אחרת שתבחרו. כמו כן, זכותכם להעביר בכל עת את כספכם, כולו או חלקו, מכל מסלול השקעה לכל מסלול השקעה אחר באותה קופה כפי שתבחרו.

בנוסף, לידיעתכם, לאחר ביצוע העברת הניהול והמיזוג, תהא אלטשולר שחם רשאית לשנות את תקנוני קופות הגמל ואת זכויותיכם, הכול בכפוף להוראות הדין. עם השלמת העברת הניהול והמיזוג, יפורסמו תקנונים מעודכנים לקופות הגמל.

לתשומת ליבכם, החל מיום 1 באוקטובר 2021 ועד ליום 17 באוקטובר 2021 כולל, מתבצעת הסבת הקופות מפסגות לאלטשולר שחם. בתקופה זו אתם מוזמנים ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות במספר 6707*, להיכנס לאזור האישי באתר לקוחות "פסגות" ולבצע פעולות באמצעות טפסים של פסגות. פעולות שתבקשו לבצע בתקופה זו תבוצענה מיד עם סיום הליך המיזוג ובכפוף להוראות הדין. 

החל מיום 18 באוקטובר 2021 באפשרותכם ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של אלטשולר שחם במספר 5404* , לצפות בנתוניכם ולבצע פעולות באזור האישי באתר האינטרנט של אלטשולר שחם. 

אנו עושים את מירב המאמצים להשלים את תהליך ההסבה בהקדם, ומודים לך על ההבנה והסבלנות.

פרטי החברה הקולטת

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ח.פ. 513173393
כתובת דוא"ל לפניות: sherut@altshul.co.il, טלפון: 5054*, פקס: 073-2462700
כתובת אתר האינטרנט: www.as-invest.co.il

נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה:
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
מען: אחד העם 14, תל אביב-יפו 6514211
טלפון: 6707*, כתובת דוא"ל: Psagot@psagot.co.il

*(1) קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים (2) גמל לעמיתי חבר (3) קמה (4) גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (5) מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה.

בדיקה