הודעה על העברת מוצרי פסגות לחברות חדשות

העברת מוצרי פסגות לחברות חדשות

לקוחות יקרים,

אנו מתכבדים להודיעכם כי בהמשך להשלמת רכישתה של פסגות בית השקעות בע"מ (להלן: "פסגות") בוצעה העברת מוצרי החברות כדלקמן:

  1. העברת ניהולן של קרנות השתלמות וקופות הגמל* המנוהלות על ידי פסגות, לניהולה של אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ (להלן : "אלטשולר שחם"), כאשר אגב העברת הניהול תמוזגנה חלקן עם ולתוך קופות גמל המנוהלות על ידי אלטשולר שחם.
    2. העברת ניהולן של קופת גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, קרנות פנסיה, קופת מסלולית לפיצויים וקופות מרכזיות לפיצויים לניהולה של הראל גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "הראל"). כאשר אגב העברת הניהול תמוזגנה חלקן עם ולתוך קרנות הפנסיה וקופות הגמל להשקעה המנוהלות על-ידי הראל פנסיה וגמל בע"מ. 
    3. העברת ניהולן של קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי (IRA) לחברת סלייס גמל בע"מ.  (להלן: "העברת הניהול והמיזוג"). 
  2. העברת ניהולן של קרנות נאמנות, תיקים מנוהלים, פסגות טרייד, פסגות PRO ופסגות פארטו,  לניהולה של חברת וואליו קפיטל וואן בע"מ. 

בנוסף יצוין, כי ביום 12.12.2021 בוטל רישיון מבטח פנסיוני שניתן לפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.

חשוב שתדעו, אין בביצוע הליך העברת הניהול והמיזוג כדי לפגוע בזכויותיכם ו/או ברציפותן והן יוותרו ללא שינוי. כמו כן יישמרו זכויות העמיתים הקיימים והמועברים. 

בכפוף להוראות הדין, אתם רשאים להעביר בכל עת, את כספכם, כולו או חלקו, בקופות הגמל המפורטות לעיל, לכל קופת גמל אחרת שתבחרו. כמו כן, בכפוף להוראות הדין, אתם רשאים להעביר, בכל עת, את כספכם, כולו או חלקו, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה קופה כפי שתבחרו. 

בנוסף, לידיעתכם, לאחר ביצוע העברת הניהול והמיזוג, החברות המנהלות רשאיות לשנות את תקנוני קופות הגמל וקרנות הפנסיה ואת זכויותיכם, הכול בכפוף להוראות הדין. עם השלמת העברת הניהול, יפורסמו תקנונים מעודכנים לקופות הגמל וקרנות הפנסיה.

 למידע נוסף אודות השינוי:

למידע המלא אודות מיזוג קופות גמל, קרנות השתלמות ו"קופות מעסיקים" לחברת אלשטולר שחם >>

למידע המלא אודות מיזוג קופת גמל להשקעה, חסכון לכל ילד, קרנות פנסיה וקופות מרכזיות לפיצויים לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ >>

למידע המלא אודות העברת הניהול של קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי (IRA) לחברת סלייס גמל בע"מ >>

 

*קופות גמל אשר יועברו לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ: (1) קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים (2) גמל לעמיתי חבר (3) קמה (4) גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית (5) מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה.