מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

כללי

פסגות ואליו החזקות בע"מ  וחברות הבנות שלה, כפי שיהיו מעת לעת (להלן: "קבוצת פסגות") מייחסות חשיבות רבה לשמירה על אבטחת המידע ועל פרטיות לקוחותיה המבקרים באתר. הצהרת פרטיות זו מכילה מידע בדבר נהלי הפרטיות של קבוצת פסגות ואופן המידע שנאסף באתר קבוצת פסגות. מובהר בזאת, כי מדיניות פרטיות שלהלן חלה אך ורק בדבר המידע שנאסף במסגרת ביקורך באתר פסגות.

איסוף המידע והשימוש בו

קבוצת פסגות אוספת מידע אודות לקוחותיה ו/או מבקרי האתר במטרה לשפר ולייעל את השירותים המסופקים על ידיה. רוב המידע אותו קבוצת פסגות שומרת ביחס למבקרי האתר הינו אנונימי, ביחס לאופן השימוש באתר ובעמודים בו, אולם חלק מהמידע עשוי להיות בעל אופי אישי, ככל שתבחר/י לספק אותו מיוזמתך, כגון: שם ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וכיו"ב. קבוצת פסגות תקבל מידע אישי זה כאשר מבקר האתר מספק אותו מרצונו החופשי בעת כניסתו ל"אזור אישי" ו/או בעת בקשה ליצירת קשר עמו לגבי אחד מהשירותים שמספקת קבוצת פסגות באתר או כשמתבקש מידע נוסף טרם הסכמתו להשתמש באחד משירותים אלו, על ידי אחד מנציגי קבוצת פסגות.

קבוצת פסגות רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש במידע אנונימי הנאגר אצלה עקב השימוש באתר לטובת עיבודים סטטיסטים, לפילוח ולמיקוד שיווקי, במקרים מסוימים פסגות רשאית להעביר את המידע לצד שלישי בכפוף להוראות הדין השונות.

קבוצת פסגות לא תעשה שימוש בפרטייך האישיים אלא אם תתקבל הסכמתך לכך בסמוך להזנת פרטיך במקום המיועד לכך בהרשמה או פניה לקבלת שירות מסוים דרך האתר. בהתאם להסכמה זו, עשוי להיעשות שימוש בפרטייך לצורך קבלת תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או קבלת מסרון ,(SMS) בהתאם להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשרות (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות שלך לקבוצת פסגות והסכמתך לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא קבוצת פסגות רשאית לשלוח למבקר, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסרת, מידע בדבר שירותי הקבוצה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הקבוצה. באפשרותך לבטל בכל עת את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר".

זכות עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לעיין במידע שאנו מחזיקים אודותיך. לצורך כך, אנא פנה למחלקת פניות הציבור של הקבוצה בטלפון 073-7925634 או בכתובת הדוא"ל Complaints@psagot.co.il, אם מצאת כי נפלה טעות במידע שאנו מחזיקים עליך והוא אינו נכון, שלם או מעודכן זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו.

Cookies Policy

לנוחות המבקר ועל מנת לבחון את שימוש המבקר באתר, קבוצת פסגות משתמשת בטכנולוגיית .cookies  קובץ Cookie הינו קובץ מידע שנשלח למחשב האישי של המבקר, ככל שהגדרות הדפדפן של המבקש מאפשרות זאת, ונשמר בו לאחר הכניסה לאתר פסגות. תפקידו לבחון את השימוש באתר, לרבות כניסות חוזרות ונשנות ומאפשר זיהוי מהיר של פרטי המבקר בעת כניסתו החוזרת לאתר, על מנת להתאים ולהיטיב את השימוש באתר בהתאם להעדפות המבקר בו. יצוין, כי ה cookies - אינו מהווה תוכנת מחשב ואין באפשרותו לקרוא או לבצע כל פעולה במחשבו האישי של המבקר. קבוצת פסגות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי להשתמש בטכנולוגיית .cookies ככל שאין ברצונך שייעשה שימוש ב- ,cookies תוכל/י לעדכן את הגדרות הדפדפן שלך בהתאם, אולם במקרה כזה, ייתכן כי לא יהיה ניתן ליהנות או להשתמש בחלק או כלל השירותים או התכנים המוצגים באתר.

אבטחת מידע

קבוצת פסגות רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות עליונה, לכן נוקטת ככל שביכולתה באמצעים ובטכנולוגיות אבטחה מתקדמות במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר - מניעת אובדן המידע, שינוי המידע ,זליגת המידע וכיו"ב.

ההתקשרות בין תוכנת הדפדפן האינטרנט של הלקוח ובין השרת של קבוצת פסגות מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת תוך שימוש בשיטות הצפנה התואמות את הסטנדרטים והתקנים הנהוגים בארץ ובעולם באתרי האינטרנט, ואשר מטרתם למנוע חשיפת המידע האישי המועבר ברשת האינטרנט, בפני גורמים זרים, ובכך להגן על פרטיות הלקוח. בקבוצת פסגות מתעדכנים באופן שוטף בהתפתחויות בעולם טכנולוגיות המידע ואבטחת המידע, מתוך מגמה לספק ללקוחות את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני שימוש שלא כדין במידע. עם זאת, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר הכוללים בין היתר: מתקפות סייבר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, יישומי תוכנה, חשיפה ו/ או גילוי מידע מתוך מאגרי מידע לצד ג', התחזות, טעויות, תקלות, השבתה, גילוי ו/או שינוי מידע ע"י מי שאינו מורשה לכך וכיוצ"ב.

חשוב להבהיר כי על אף אמצעי הזיהוי שהחברה נוקטת בהם ומשנה הזהירות, השימוש בערוצי תקשורת השונים הכוללים טלפון, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, אתר אינטרנט (להלן – "קווי תקשורת"), כרוך בסיכונים מיוחדים, לרבות שצד שלישי יציג עצמו כאילו הוא העמית או מורשה/ים לפעול מטעמו. בשימוש בפקסימיליה – הסיכון של זיוף המסמך או חלקים ממנו לרבות חתימת העמית, או שההוראות יועברו בצורה משובשת או חלקית או למכשיר פקס אחר. בשימוש באתר האינטרנט – הסיכון הוא התחזות של צד שלישי. אתר פסגות מזוהה באמצעות תעודה דיגיטלית המונפקת על שם החברה. לכל עמית שמעוניין לקבל מידע באמצעות האתר ניתנת סיסמה אישית .

יש לציין, כי באתר פסגות ישנם קישורים לאתרים חיצוניים שאינם תחת אחריותה של קבוצת פסגות שאינה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים שקישוריהם מופיעים באתר, מדיניות זו תקפה לאתר קבוצת פסגות בלבד. בשימוש באתר, לרבות בשירותים הניתנים על ידי קבוצת פסגות במסגרת האתר, מבקר האתר מאשר כי ידוע לו כי קבוצת פסגות עושה כל שביכולתה להגן על המידע האישי, אך אין ביכולתה להתחייב שאמצעי הזהירות יספקו חסינות מלאה בפני חדירה למערכות קבוצת פסגות וכן לא תישא בכל אחריות במקרה של מידע שדלף ולמבקר לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תלונה במקרה של חדירה כאמור.

סודיות

קבוצת פסגות מתחייבת לשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. קבוצת פסגות אוגרת את המידע ממבקרי האתר לטובת שיפור דרכי הגישה של מבקרי האתר, כל מידע שיימסר ע"י מבקרי האתר יהווה הסכמה חד משמעית לקבוצת פסגות ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר מבקר האתר.

"פישינג" - הונאה מקוונת

לתשומת ליבך, גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמאות הגישה שלך ואת פרטי ההזדהות שלך במרמה. לדוגמא, הם עשויים לפנות אליך בהודעת דוא"ל שנראית דומה להודעת דוא"ל המגיעה מהקבוצה, מכיוון שנעשה שימוש בעיצוב וסמני המסחר של הקבוצה, ולבקש ממך למסור פרטים מזהים בדחיפות לצרכים שונים כדוגמת עדכון מערכת, איפוס סיסמה וכדומה. ההודעה המזויפת יכולה לכלול אף קישור לאתרים מזויפים הנחזים להיות אתרים המופעלים ע"י חברות הקבוצה.
חשוב לנו להדגיש כי קבוצת פסגות לעולם לא תפנה ללקוחותיה באמצעות מייל ותבקש מהם למסור את הקוד האישי הסודי שלהם בדוא"ל. על כן, אל תענה לבקשה מסוג זה (מומלץ למחוק את ההודעה מתיבת הדואר) ואל תמסור את שם המשתמש ואת סיסמת הגישה שלך לאף אחד.
אם אתה חושש כי סיסמת הגישה שלך ו/או פרטי ההזדהות שלך ו/או מידע אחר אודותיך הגיעו לידיים זרות, אנא פנה מיידית לשירות הלקוחות של הקבוצה.

עדכון מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

בעת שימושו באתר, מבקר האתר מסכים ומאשר את תנאי מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של קבוצת פסגות. קבוצת פסגות רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מדיניות זו מעת לעת ולפרסמה באתר. לפיכך, מומלץ לשוב ולעיין בתנאים אלו מעת לעת.

***

לפני שימושך בשירותי האתר ממליצה קבוצת פסגות לקרוא את מסמכי "כללי גלישה בטוחה "ו"הימנעות מהונאות באינטרנט ."במקרה של חשש לדליפת מידע יש לפנות למוקד הטלפוני: 6707*